Angielski-korepetycje 1


- 145 testów, 3700 ćwiczeń, 300 stron
- poziom słownictwa A2-B1
- pełna gramatyka z zakresu szkoły średniej
- klucz do ćwiczeń i tłumaczenia
- rozbudowana część słownikowa
- dodatkowe testy: Use of English

Przeznaczenie: szkoła średnia, matura na poziomie podstawowym

OPIS KSIĄŻKI:

Angielski - korepetycje 1 to repetytorium z ćwiczeniami poświęconymi wszystkim działom gramatyki języka angielskiego, oferujące ćwiczenia z zakresu programu nauczania szkoły średniej, jakie spotkać można na egzaminie maturalnym z języka angielskiego: matura na poziomie podstawowym.

Czego nauczę się z tej książki?

Angielski - korepetycje 1 zapoznaje użytkownika z podstawami języka angielskiego. Pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie do rozpoznawania i praktycznego wykorzystania podstawowych części zdania. Obok zasad poprawnego konstruowania wypowiedzi w języku angielskim, przedstawiają podstawowe cechy i praktyczne funkcje najważniejszych części mowy i popularnych struktur specjalnych.
Angielski - korepetycje 1 to książka, która w sposób klarowny (bez nadużywania zbyt fachowej terminologii) naucza wszystkich najważniejszych dziedzin gramatycznych języka angielskiego: czasy, strona bierna, użycie czasowników modalnych, mowa zależna, okresy warunkowe, słowotwórstwo, czasowniki frazalne i zwroty specjalne, ale oferuje także ćwiczenia typu Use of English i cząstkowe tłumaczenia zdań.
Najczęstszą formą testową jest tłumaczenie całych zdań. Dzięki zamieszczeniu klucza z odpowiedziami oraz tłumaczeń wszystkich zawartych w książce ćwiczeń, uczący nabywa wprawy w poprawnym wykorzystaniu słownictwa oraz związków frazeologicznych. Książka została zaprojektowana na samowystarczalność, czyli korzystanie z niej nie wymaga użycia żadnych dodatkowych pomocy językowych.

Co dokładnie zawiera Angielski - korepetycje 1?

Odrobinę teorii i TESTY, TESTY, TESTY! Łącznie książka zawiera 145 rozbudowanych testów w numeracji alfabetu angielskiego od A do Z (po 26 ćwiczeń).
Czasy języka angielskiego - prezentacja większości czasów języka angielskiego, a także objaśnienie zastosowania czasowników statycznych.
Dział typy pytań - wyjaśnienie zagadnień użycia najbardziej popularnych typów pytań oraz pytań pośrednich.
Fraza there is/ there are - objaśnienie zastosowania struktur z wszystkimi typami czasowników.
Strona bierna - objaśnienie podstawowych zagadnień strony biernej.
Okresy warunkowe - objaśnienie struktur wszystkich okresów warunkowych.
Czasowniki modalne - porównanie wszystkich podstawowych kontekstów użycia czasowników modalnych.
Mowa zależna - w zdaniach twierdzących, przeczących, rozkazach i pytaniach, a także z wykorzystaniem czasowników specjalnych.
Słowotwórstwo - kompendium technik budowania wszystkich części mowy.
Czasowniki frazalne - najpopularniejsze czasowniki frazalne w ćwiczeniach. Zwroty specjalne - kompendium słownictwa opartego na czasownikach DO, MAKE, HAVE, TAKE oraz GET. Use of English - czyli perfekcyjne wykorzystanie odpowiednich kontekstów języka angielskiego.

Angielski - korepetycje 1, Spis Treści:

Rozdział 1 - informacje podstawowe
Czasownik "być" - to be
Rodzajniki
Zaimki
Przyimki
Przyimki w znaczeniu przymiotnika
Rzeczowniki
Zasady poprawnego konstruowania wypowiedzi
Rozdział 2 - informacje dodatkowe i pomocne wyrażenia
One i ones w zastępowaniu rzeczowników
Many vs. much, few vs. little
So
Such
Stopniowanie przymiotników
Some i any
Somebody, anybody, nobody, everybody
Bezokolicznik a forma Gerund (-ing)
Both, either, neither, some, most, none
Wyrażenia kontrastujące
Rozdział 3 - tryb rozkazujący
Rozdział 4 - czasownik "mieć, posiadać"
Rozdział 5 - czas Present Simple
Rozdział 6 - czas Present Continuous
Rozdział 7 - różnice czasów Present Simple i Present Continuous
Rozdział 8 - czas Past Simple
Rozdział 9 - typy pytań
Rozdział 10 - czas Present Perfect
Rozdział 11 - różnice czasów Present Perfect i Past Simple
Rozdział 12 - czas Future Simple oraz forma to be going to
Rozdział 13 - sposoby wyrażania przyszłości
Rozdział 14 - Czas Past Continuous
Rozdział 15 - powiązania czasów Past Simple i Past Continuous
Rozdział 16 - czas Present Perfect Continuous
Rozdział 17 - czas Past Perfect
Rozdział 18 - czasy w testach
Rozdział 19 - czasowniki modalne
Rozdział 20 - frazy there is / there are
Rozdział 21 - różnice pomiędzy bezokolicznikiem a formą Gerund
Struktury used to / to be used to
Rozdział 22 - strona bierna
Rozdział 23 - okresy warunkowe
Unless
Konstrukcja wish
Rozdział 24 - mowa zależna
Rozdział 25 - słowotwórstwo
Rozdział 26 - czasowniki frazalne
Rozdział 27 - pytania końcowe
Rozdział 28 - zdania względne
Rozdział 29 - Zwroty z użyciem czasowników DO, MAKE, HAVE, TAKE oraz GET
Rozdział 30 - Use of English - typy zdań, ćwiczenia
Rozdział 31 - Use of English - testy wielokrotnego wyboru
Rozdział 32 - Use of English - tłumaczenia fragmentów zdań

Angielski-korepetycje 1