Formy wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2014r.