ANGIELSKI - NOWA MATURA 2015

Egzamin maturalny z języka angielskiego od strony technicznej nie zmienia się w sposób bardzo spektakularny. Oczywiście pojawiają się w nim nowe formy egzaminowania, ale sam model pozostaje bardzo podobny do egzaminów z lat poprzednich.

Oto podstawowe elementy egzaminu maturalnego z języka angielskiego obowiązujące od 2015 roku:

Część ustna.
Część ustna nie uwzględnia podziału na poziom zaawansowania ucznia. Uczniowie na poziomie podstawowym zdają taki sam egzamin ustny, co uczniowie przystępujący do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Czas trwania: ok. 15 minut
Części zestawu egzaminacyjnego: Rozmowa wstępna, Rozmowa z odgrywaniem roli, Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Przebieg egzaminu:

Część ustna:

Wstęp: zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przystępuje do egzaminu. Nie ma czasu na dodatkowe zapoznanie się z zagadnieniami egzaminacyjnymi.

Rozmowa wstępna - ok. 2 minut: Zdający odpowiada na kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Egzaminujący wybiera pytania z jemu tylko dostępnej listy, przypisanej do wylosowanego zestawu.

Zadanie 1, Rozmowa z odgrywaniem roli - maks. 4 minuty: Zdający ma około 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. Zadanie polega na wcieleniu się we wskazaną rolę i odegranie scenki z życia. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i adekwatnie rozwinąć swoją wypowiedź.

Zadanie 2, Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania - maks. 3 minuty: Zdający opisuje przedstawioną mu ilustrację. Zdający powinien skupić się na określeniu miejsca, osób oraz czynności przedstawionych na ilustracji. Po opisie ilustracji zdający odpowiada na trzy pytania egzaminującego. Pytania związane są z tematyką ilustracji i nie są znane wcześniej zdającemu. Na wszystkie pytania zdający musi udzielić pełnych, rozbudowanych odpowiedzi.

Zadanie 3, Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania - maks. 5 minut: Zdający ma 1 minutę na zapoznanie się z materiałem stymulującym (ilustracje, wykresy, krótkie informacje, nagłówki, hasła, itp.). Zdający wybiera element, który - jego zdaniem - najlepiej spełnia warunki określone w poleceniu i uzasadnia swoją decyzję. Następnie zdający uzasadnia dlaczego odrzuca dwa pozostałe elementy. Następnie zdający odpowiada na dwa pytania od egzaminującego udzielając odpowiedzi pełnych i możliwie obszernych. Pytania są znane jedynie egzaminującemu.


Część pisemna.
Część pisemna uwzględnia podział na poziom egzaminu (podstawowy i rozszerzony). Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa 120 minut, a na rozszerzonym 150 minut.
Arkusze dla obu części zawierają następujące elementy:
Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych, Znajomość środków językowych, Wypowiedź pisemna.

Rozumienie ze słuchu - 20 minut (matura na poziomie podstawowym) oraz 25 minut (matura na poziomie rozszerzonym). Podstawę zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD. Teksty to najczęściej teksty autentyczne lub adaptowane na potrzeby egzaminu. Odczytywane są przez native speakerów języka angielskiego.
Typy zadań związanych z egzaminem ustnym: zadania zamknięte, wybór wielokrotny, dobieranie, prawda, fałsz.
Liczba zadań na egzaminie: 3-4. Każda odpowiedź warta jest 1 punkt. Łącznie, ocena z części ustnej stanowi 30% (matura podstawowa) oraz 24% (matura rozszerzona) ogólnej oceny z egzaminu maturalnego.

Rozumienie tekstów pisanych.
Teksty zamieszczone są w arkuszach maturalnych i stanowią teksty autentyczne lub adaptowane. Egzamin na poziomie podstawowym korzysta z tekstów o długości ok. 900-1200 słów, natomiast maturzyści na poziomie rozszerzonym czytają teksty złożone z ok. 1300-1600 słów.
Typy zadań: zadania zamknięte, wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz.
Procent w ocenie ogólnej: matura podstawowa - 30%, matura rozszerzona - 26%

Znajomość środków językowych.
Znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) badana jest na podstawie pojedynczych zdań lub krótkich tekstów zamieszczonych w arkuszu.
Znajdziemy tu zadania zamknięte, wybór wielokrotny, dobieranie (matura podstawowa) lub oprócz tego także zadania z luką, parafrazy zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych (matura rozszerzona).
Udział w ocenie ogólnej: 20% - matura podstawowa, 24% - matura rozszerzona.

Wypowiedź pisemna.
Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu. Ilość tekstów do napisania: 1.
Typy wypowiedzi pisemnych:

Matura podstawowa: tekst użytkowy (np. list, e-mail, wiadomość na blogu lub forum), z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, przedstawiania zalet i wad poszczególnych rozwiązań, poglądów.
Zdający otrzymuje jedno zadanie bez możliwości wyboru. Polecenie napisane jest w języku polskim i opisuje cztery elementy, które zdający powinien rozwinąć.
Długość wypowiedzi: 80-130 słów.
Oceniane są: treść, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność środków językowych.

Matura rozszerzona: tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami: opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.
Zdający wybiera jeden temat z dwóch tematów opisanych w języku polskim. Każdy temat zawiera dwa elementy, które zdający powinien uwzględnić w swojej wypowiedzi.
Długość wypowiedzi: 200-250 słów
Oceniane są: zgodność z poleceniem, spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność środków językowych.


Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2014r.